4,000
ཞའོ་དབྱེ་དབྱང་ཙི་ལ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྡོང་པོ།
གང་སར་མནན་ནས་རྒྱུན་སྐྱོང་བ།
བསྐྱར་འགོད།
གསོལ་བ་ཞིག་འདེབས།
120
ཁྱབ་ཚད་ཀློག་གི་མིང་བཀོད་བསྙེན་པ་
50
ཁྱེད་ཀྱི་གློག་རྡུལ་ཡིག་སྒམ་འགོད་རོགས།
 →སྒེར་གྱི་གསང་བའི་སྲིད་ཇུས།
ཁྱེད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།
ཁྱེད་ཀྱི་གློག་རྡུལ་ཡིག་སྒམ།
ཁྱེད་ཀྱི་གློག་རྡུལ་ཡིག་སྒམ།